Regulamin programu partnerskiego Moyemu

 1. Udział w programie wymaga założenia konta i zaakceptowania regulaminu. 
 2. Właściciel Programu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zakładanych kont i akceptacji bądź odrzucenia zgłoszenia do Programu w przypadku, gdy założone konto narusza warunki Programu. 
 3. W ramach uczestnictwa w Programie, Partner promuje produkty Moyemu poprzez umieszczenie materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do sklepu Moyemu.
 4. W ramach Panelu Partnera, Moyemu udostępnia statystyki Programu Partnerskiego, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Moyemu a Partnerem.
 5. Po zakupie produktów Moyemu przez poleconego Klienta przez link partnerski, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.
 6. Po zakupie produktów Moyemu przez poleconego Klienta, Klient zostanie przypisany do Partnera, a Partner otrzyma dodatkowe wynagrodzenie przy każdym następnym zakupie tego Klienta.
 7. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  • Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w serwisie Moyemu przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.
  • Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.
  • Klient zwróci Produkt.
 1. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego kolejne zakupy jest określona w Panelu Partnera.
 2. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Moyemu.
 3. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 50 zł brutto.
 4. Zestawienie prowizji przygotowane przez Moyemu będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.
 5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji na adres sklep@moyemu.com. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym. 
 6. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury. W takim przypadku wypłata prowizji następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia Moyemu faktury.
 7. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 9. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie sklepu Moyemu.
 10. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 11. Moyemu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. Moyemu zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 12. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Moyemu zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.
 13. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 14. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:
  • niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
  • niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
  • wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług Moyemu,
  • stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy Moyemu (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów Moyemu,
  • oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
  • oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
  • manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,
  • używania nazwy Moyemu (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen.
 1. Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.
 2. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego Partner zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 3. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Moyemu w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Moyemu na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 4. Moyemu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Moyemu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego Moyemu znajdujący się pod adresem https://sklep.moyemu.com/dokumenty/regulamin/.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty!Wróć do sklepu