Regulamin sklepu

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@moyemu.com.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

Weronika Flis

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 marca 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Moyemu.
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.moyemu.com/,
 5. Sprzedawca – Weronika Flis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moyemu Weronika Flis, z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Narcyzowa 5C, 20-225 Lublin; NIP: 9462504432.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu konieczne jest posiadanie:
   • dostępu do Internetu,
   • standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
   • przeglądarki plików .pdf,
   • aktywnego adresu e-mail.
 3. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, będą one wskazane w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 3

Umowy zawierane ze sprzedawcą

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną oraz umożliwia zawarcie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy:
  • o dostarczanie nieodpłatnych treści cyfrowych w postaci prowadzenia konta użytkownika oraz wysyłki newslettera,
  • sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie,
  • o odpłatne dostarczanie treści cyfrowych (e-booki, kursy on-line, materiały do druku, grafiki) opisanych na stronach Sklepu oraz
  • o odpłatne przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy, może nastąpić:
   • dla newslettera – przez wypełnienie formularza zapisu na newsletter;
   • dla usługi prowadzenia konta użytkownika – przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu;
   • dla sprzedaży produktów fizycznych oraz dostarczania treści cyfrowych –  za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie Sklepu;
   • dla złożenia zamówienia na przeprowadzenie konsultacji indywidualnej – za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza kontaktowego lub przez formularz zamówień.

§ 4

Konto użytkownika. Newsletter.

 1. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu i składanie Zamówień nie wymaga założenia Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika samodzielnie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie lub podczas składania Zamówienia.
 3. Prowadzenie Konta Użytkownika przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 4. Na Koncie Użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
 5. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem zdefiniowanego przez siebie loginu i hasła.
 6. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach.
 7. Użytkownik może zapisać się na usługę dostarczania newslettera samodzielnie, przez wypełnienie formularza zapisu dostępnego w Sklepie lub oznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Przesyłanie newslettera jest bezpłatne.
 8. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§ 5

Produkty fizyczne.

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi).
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku płatności kartą płatniczą lub szybkim przelewem on-line, lub od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem.

§ 6

Treści cyfrowe.

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto na platformie kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać  z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   1. korzystać z platformy w sposób nie zakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich,
   2. nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
   3. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
   4. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 7

Konsultacje.

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia.
 2. Sprzedawca oferuje Konsultacje w wymiarze godzinowym, wedle wskazań Kupującego, oraz dwa pakiety Konsultacji, wedle wyboru dokonanego przez Kupującego:
   1. pakiet Let’s go;
   2. pakiet Do more.
 3. W ramach pakietu godzinowego Konsultacji Kupujący wybiera ilość godzin zaplanowanych Konsultacji, przy czym maksymalna ilość godzin Konsultacji to 3 godziny zegarowe. Tematykę konsultacji określa Kupujący najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą zaplanowanych Konsultacji.
 4. Realizacja Konsultacji w pakiecie Let’s go odbywa się według następującego scenariusza:
   1. wysłanie przez Sprzedawcę briefu do wypełnienia;
   2. odesłanie wypełnionego briefu przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do odesłania briefu w terminie 7 dni przed zaplanowaną datą Konsultacji;
   3. przedstawienie wyników analizy marki i moodboardu, opis kierunku projektowania wraz z materiałami z pakietu. Przedstawienie wyników nastąpi najpóźniej 2 dni przed zaplanowaną datą Konsultacji;
   4. 1 godzina rozmowy w zaplanowanym terminie – omówienie materiałów, odpowiedzi na dodatkowe pytania;
   5. wysłanie podsumowania w PDF z rozmowy.
 5. Kupujący może podwyższyć pakiet Let’s go do pakietu Do more najpóźniej na 10 dni przed zaplanowanym terminem Konsultacji.
 6. Realizacja Konsultacji w pakiecie Do more odbywa się według scenariusza przewidzianego dla pakietu Let’s go, a ponadto:
   1. zaplanowanie kolejnego, godzinnego spotkania w ramach Konsultacji na dzień przypadający od 14 do 50 dnia licząc od dnia pierwszego spotkania w ramach Konsultacji;
   2. w ramach pakietu Do more Kupującemu przysługuje prawo do Konsultacji e-mailowej w ciągu 30 dni od dnia pierwszego spotkania Konsultacyjnego. Wsparcie obejmuje maksymalnie 5 zagadnień do omówienia. Sprzedawca gwarantuje udzielenie odpowiedzi na pytanie e-mail w terminie 3 dni roboczych;
   3. przesłanie przez Kupującego projektów do oceny w ciągu 30 dni licząc od dnia pierwszego spotkania w ramach Konsultacji, ale nie później niż 7 dni przed datą drugiego spotkania;
   4. przesłanie oceny stworzonych projektów z opisami, sugestiami poprawek i modyfikacji najpóźniej na 2 dni robocze przed zaplanowaną datą drugiej Konsultacji;
   5. przesłanie podsumowania w PDF drugiej rozmowy.
 7. W przypadku, gdy ilość godzin Konsultacji jest niewystarczająca dla wyczerpania wszystkich zagadnień, o rozwiązanie których Kupujący zwrócił się do Sprzedawcy, Sprzedawca umożliwia Kupującemu konsultacje uzupełniające za dodatkową, uprzednią opłatą.
 8. Warunkiem prawidłowej realizacji zobowiązania przez Sprzedawcę jest przesłanie przez Kupującego kompletnych i rzetelnie wypełnionych dokumentów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozyskiwania dodatkowych materiałów od Kupującego drogą elektroniczną.
 9. Terminy przesyłania informacji przez Kupującego są wiążące. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przesłanie materiałów z naruszeniem w/w terminów skutkuje niemożnością wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę i zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tego tytułu.
 10. Termin konsultacji może być anulowany najpóźniej na 10 dni przed dniem zaplanowanych Konsultacji, ale nie później niż 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
 11. Przełożenie terminu Konsultacji może nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed zaplanowanym terminem Konsultacji i maksymalnie o 14 dni.
 12. Opłata za godzinę Konsultacji jest należna za każdą rozpoczętą godzinę tych Konsultacji. Konsultacje są płatne z góry niezależnie od wybranego pakietu.
 13. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 60 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację, chyba, że nieprzeprowadzenie Konsultacji wynika z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. Konsultacje w pakietach Let’s go i Do more mogą zostać zastąpione odpowiedzią na zadane pytania złożoną w formie e-mail przez Sprzedawcę.

§ 8

Składanie zamówienia.

 1. Złożenie zamówienia odbywa się przez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług.
 2. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o której mowa w §3 pkt 1 Regulaminu.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty lub usługi różnego rodzaju złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 9

Dostawa i płatność.

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
 5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 10

Reklamacje i rozpatrywanie sporów.

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, działaniem produktów lub ich treścią Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@moyemu.com lub za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://sklep.moyemu.com/kontakt/.
 3. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
     • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
     • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
     • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
     • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
     • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Do zachowania terminu na odstąpienia od umowy wystarczające jest nadanie oświadczenia w tym terminie.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia dostępnego TUTAJ.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w sposób z nim uzgodniony niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies.

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.moyemu.com/dokumenty/polityka-prywatnosci-cookies/.
 4. Dane osobowe Kupującego w Sklepie przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
     • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
     • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
     • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
     • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
     • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
     • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 6. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych zgromadzonych za pośrednictwem tego konta.
 7. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

§ 13

Prawa własności intelektualnej.

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 14

Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2022 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

O MNIE

PRODUKTY

REGULAMIN

KONTAKT

blog

POLITYKA PRYWATNOŚCI

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty!Wróć do sklepu